Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

Jaar en kwartaal
2015, 3e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  •  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015, 2015-0000159867, tot aanwijzing van functies waarvoor de ketenbepaling buiten toepassing wordt verklaard en functies waarbij door de kantonrechter een hogere vergoeding kan worden toegekend indien sprake is van tussentijdse opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is (Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter), Besluit van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015, Staatscourant 30 juni n2015, nummer 17972

In de artikel 7:668a lid 8 B.W. is een uitzondering gemaakt op de ketenregeling (die aangeeft wanneer verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te gelden hebben als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) voor het geval van functies waarbij het in de bedrijfstak bestendig gebruikelijk is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is om die arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De uitzondering houdt in dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid functies kan aanwijzen, waarvoor de regeling niet geldt indien daarvan bij CAO wordt afgeweken.

Bij besluit van 24 juni 2015 heeft de Minister deze functies aangewezen. Het gaat om:

  • voetbalspelers die als contractspelers geregistreerd staan bij de sectie betaald voetbal van de KNVB voor deelname aan de herencompetities van de sectie betaald voetbal;
  • trainer-coaches in het betaald voetbal en een aantal andere technische functies in het betaald voetbal;
  • bondstrainer of technische directeuren bij een nationale sportbond;
  • dansers of acteurs;
  • remplaçanten bij orkesten;
  • presentatoren bij RTL Nederland B.V. die op fulltime basis een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag genieten van tenminste € 100.000 bruto.
Voor de betaald voetbalspelers geldt als rechtvaardiging dat deze voetballers bij het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de arbeidsovereenkomst zouden kunnen opzeggen met een opzegtermijn van een maand, waardoor de betaald voetbalclubs de mogelijkheid zouden verliezen om transfervergoedingen te bedingen. Buitenlandse clubs zouden zo goedkoop voetballers in Nederland kunnen weghalen, terwijl Nederlandse clubs omgekeerd niet de mogelijkheid zouden hebben om dat in het buitenland ook te doen.

Voor de trainer-coaches in de betaald voetbal en de bondstrainers en technische directeuren van sportbonden wordt als rechtvaardiging genoemd dat een voortijdig tussentijds vertrek van deze werknemers negatieve gevolgen zou hebben voor de continuïteit van het technisch beleid van de voetbalclub.

Voor de dansers, acteurs en remplaçanten wordt als rechtvaardiging opgevoerd dat hier vrijwel uitsluitend projectmatig wordt gewerkt en dat de keuze voor de dansers, acteurs of remplaçanten wordt bepaald door de rol die vervuld wordt of de specifieke expertise die noodzakelijk is, waardoor het niet mogelijk is om deze personen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan het gezelschap of orkest te verbinden.

Voor de presentatoren bij RTL Nederland tenslotte geldt als rechtvaardiging dat de presentator gezichtsbepalend is voor het programma en dat het programma veelal is bedacht en ingericht rondom een specifieke presentator, zodat bij voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst ernstige schade zou ontstaan.

Voor de betaald voetballers en de trainer-coaches in het betaald voetbal is bovendien geregeld dat bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens een dringende reden door de werknemer een hogere vergoeding verschuldigd kan worden dan het loon over de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:677 lid 4 B.W.) en dat de rechter aan de werkgever een hogere vergoeding kan toekennen dan het loon over de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd indien de werknemer vraagt om tussentijdse ontbinding van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:671c lid 3 B.W.).