Regering gaat doorwerken na 65 jaar gemakkelijker maken

Jaar en kwartaal
2011, 3e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 12 augustus 2011, referentie: AV/AD/2011/10331In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld dat hij begin 2012 een wetsvoorstel zal indienen, waardoor voor werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een lichter arbeidsrechtelijk regime zal gaan gelden. Dit lichtere arbeidsrechtelijke regime zal inhouden dat de werkgever minder verplichtingen heeft als de werknemer ziek wordt (uitdrukkelijk genoemd worden zowel de verplichting tot loondoorbetaling als de verplichting tot re-integratie) en dat meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk worden. Tegelijkertijd wil de Minister de voor het recht op wettelijk minimumloon geldende leeftijdsgrens van 65 jaar laten vervallen, zodat ook werknemers die doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tenminste recht hebben op het wettelijk minimumloon. De regel dat ontslag wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd alleen mogelijk is bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, (tenzij voor het ontslag op een andere leeftijd een objectieve rechtvaardiging bestaat, zoals de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer of derden), wil de Minister handhaven. Om te zorgen dat dergelijke bedingen duidelijk en kenbaar zijn, wil hij in het wetsvoorstel bepalen dat dergelijke bedingen voortaan alleen nog geldig zijn als zij schriftelijk zijn vastgelegd.

De Minister ziet in het lichtere arbeidsrechtelijke regime een noodzakelijke voorwaarde om het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te bevorderen. De Tweede Kamer had om het standpunt van de Minister verzocht tijdens de behandeling van het wetsontwerp omtrent de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 jaar.

Maatregelen om het voor de werkgever gemakkelijker te maken om de werknemer te laten doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd waren al aangekondigd door de vorige regering, maar deze heeft er nooit echt werk van gemaakt. De huidige regering doet dat nu wel. De twee belangrijkste knelpunten lijken te worden aangepakt door de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte (in de praktijk na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bovendien niet of nauwelijks verzekerbaar) af te schaffen dan wel te beperken en door meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk te maken, waardoor het niet aan hoeft te komen op een ontslag waarbij de werkgever moet aantonen dat de werknemer niet langer geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden.