Reglement ontslagadviescommissie 2015

Jaar en kwartaal
2015, 3e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Reglement Ontslagadviescommissie UWV 2015, Besluit van UWV van 18 augustus 2015, Staatscourant 1 september 2015, nummer 27412

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de verplichting van het UWV om bij ontslagaanvragen advies te vragen aan de Ontslagadviescommissie (bestaande uit één lid benoemd door werkgeversorganisaties en één lid benoemd door werknemersorganisaties) vervangen door de mogelijkheid om advies te vragen. Op grond van artikel 6 Regeling UWV ontslagprocedure kan het UWV in geval van een ontslagaanvraag als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onder a B.W. (het vervallen van een arbeidsplaats wegens bedrijfsbeëindiging of bedrijfseconomische redenen), de zaak voor advies voorleggen aan de Ontslagadviescommissie.

In een besluit van 18 augustus 2015, het Reglement Ontslagadviescommissie UWV 2015, heeft het UWV aangegeven wanneer de Ontslagadviescommissie zal worden geraadpleegd. Op grond van artikel 3 lid 1 van dat Reglement wordt de Ontslagadviescommissie om advies gevraagd indien onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de regels of indien (sector)specifieke kennis nodig is waarover de leden van de Ontslagadviescommissie uit hoofde van hun hoedanigheid beschikken.

Uit artikel 10 lid 3 van het Reglement blijkt dat het niet langer gaat om de vraag of de Ontslagvergunning moet worden verleend, maar dat het UWV concrete vragen aan de Ontslagadviescommissie zal voorleggen.

Net als voorheen is de medewerker van het UWV verplicht om advies te vragen aan de landelijk manager Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD) van het UWV alvorens af te wijken van een unaniem advies van de Ontslagadviescommissie en kan dit advies worden gevraagd als sprake is van een verdeeld advies of indien geen advies kan worden uitgebracht (artikel 12).