Reparatieregeling voor WGA-eigenrisicodragers waarvan door een fout van een verze-keringsmaatschappij het eigenrisicodragen per 1 januari 2017 is geëindigd

Jaar en kwartaal
2017, 3e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 28 augustus 2017, nummer 2017-0000134813 inzake "Aankondiging reparatieregeling eigenrisicodragers WGA”

 Als gevolg van de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) is per 1 januari 2017 de mogelijkheid ontstaan om eigenrisicodrager te worden voor het volledige WGA-risico, derhalve zowel van werknemers met een vaste dienstbetrekking als van werknemers met een flexibele dienstbetrekking. Tot 1 januari 2017 konden werkgevers slechts eigenrisicodrager worden voor de betaling van WGA-uitkeringen van werknemers met een vaste dienstbetrekking.

Als gevolg van deze wijziging moesten werkgevers die al eigenrisicodrager waren een nieuwe schriftelijke garantie aan de belastingdienst overleggen, waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar niet alleen garant staat voor de betaling van de WGA-uitkeringen aan werknemers met een vaste dienstbetrekking, maar ook voor de betaling van WGA-uitkeringen van werknemers met een flexibele dienstbetrekking. Werkgevers die niet uiterlijk op 31 december 2016 een nieuwe garantie zouden hebben overgelegd aan de belastingdienst, zouden vanaf 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager meer zijn. Op grond van het bepaalde in artikel 40 lid 4 van de Wet financiering sociale verzekeringen zouden zij de eerste drie jaar ook geen eigenrisicodrager voor de WGA meer kunnen worden. In deze drie jaar zouden zij als gedifferentieerde premie Werkhervattingskas de zogenaamde "terugkeerpremie” moeten betalen, waarbij ook de WGA-uitkeringen in aanmerking zouden worden genomen die twee jaar eerder door de werkgever (respectievelijk zijn verzekeraar) als eigenrisicodrager waren betaald (artikel 2.11 lid 2 jo. artikel 2.5 lid 1 onder h Besluit Wfsv). Fouten bij het niet tijdig aanleveren van de nieuwe garantie zouden werkgevers die eigenrisicodrager waren voor de WGA en dat wilden blijven, daardoor wel eens duur kunnen komen te staan.

Uit een brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer blijkt dat zich inderdaad een beperkt aantal van dergelijke fouten heeft voorgedaan. Dit ondanks afspraken die kennelijk zijn gemaakt tussen het Ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de belastingdienst en het UWV. De werkgevers in kwestie zijn per 1 januari 2017 om bedoeld publiek verzekerd bij het UWV. De verzekeraars voelden zich daarvoor verantwoordelijk (en waren waarschijnlijk aansprakelijk) en hebben bij het Ministerie aangedrongen op een oplossing.

In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de Minister aan dat hij op het verzoek van de verzekeraars wil ingaan. Werkgevers die op 31 december 2016 eigenrisicodrager waren en die kunnen aantonen dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank dan wel bij hun assurantietussenpersoon hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven, wordt de gelegenheid geboden om per 1 juli 2018 alsnog weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Zij moeten daartoe dan op normale wijze vóór 1 april 2018 een aanvraag bij de belastingdienst indienen. De verzekeraars hebben een lijst opgesteld met werkgevers die tijdig hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodragers wensen te blijven. Werkgevers die op deze lijst staan zullen in beginsel door de belastingdienst worden toegelaten om per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager te worden. Werkgevers die zich afvragen of zij op de lijst staan, kunnen antwoord op die vraag krijgen door uiterlijk op 15 december 2017 een e-mail te sturen aan het Verbond van Verzekeraars via het e-mailadres reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de werkgever om aan te tonen dat het niet tijdig overleggen van de garantie aan de belastingdienst niet aan de werkgever te wijten is.

De wetswijziging die voor de reparatieregeling noodzakelijk is zal via een nota van wijziging worden opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet ZSW 2018.