Tijdelijke regeling brugbanen herbeoordeelde WAO-ers

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15 februari 2008, nummer 09/006
  • Besluit van 25 februari 2008, houdende tijdelijke regels teneinde door middel van een subsidie brugbanen voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten mogelijk te maken (Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden), Staatsblad 2008, nummer 64 
 De regering heeft een besluit genomen waardoor het voor het UWV sinds 29 februari 2008 mogelijk is om aan werkgevers voor het indienstnemen van herbeoordeelde arbeidsongeschikten (45 jaar of jonger op 1 juli 2004, maar de regeling geldt ook voor degenen die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar oud waren) een subsidie toe te kennen van ten hoogste 50% van het minimumloon op full-time basis. De uiteindelijke hoogte wordt door het UWV bepaald. Ontvangen ziekengeld wordt op de subsidie in mindering gebracht.

De werknemer moet dan beschikken over een indicatiestelling van het UWV. Deze krijgt hij als het UWV van mening is dat andere voorzieningen of instrumenten voor de inschakeling in arbeid niet meer geschikt zijn.  De subsidie wordt verstrekt op aanvraag van de werkgever.

Bij een uitzendkracht moet de inlener zich verplichten de werknemer tenminste twaalf maanden arbeid te laten verrichten.

De subsidie wordt alleen verstrekt als het gaat om arbeid waaraan een reële behoefte bestaat (geen "additionele arbeid”, dat wil zeggen arbeid die primair is gericht op de inschakeling in arbeid; er moet sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt). Verder moet er na het einde van de subsidieperiode een reëel uitzicht zijn op verlenging van de arbeidsovereenkomst met tenminste zes maanden. Er mag niet eerder loonkostensubsidie aan de werknemer zijn verstrekt en de werknemer mag ook niet eerder op een proefplaats hebben gewerkt.

De subsidie kan maximaal twaalf maanden worden verstrekt.

De financiering vindt plaats vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en het Algemeen Werkloosheidsfonds.

De regeling is tijdelijk omdat de herbeoordeling van arbeidsongeschikten in 2009 eindigt. Het tijdstip van eindigen van de regeling wordt nader bij Koninklijk Besluit bepaald.