Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
3
Om malafide uitzendbureaus te bestrijden, zal vanaf 2026 voor uitzendbureaus een toelatingsstelsel gelden. Een wetsvoorstel met die strekking is door de regering ingediend bij de Tweede Kamer. 

Het uitlenen van arbeidskrachten (let op: dit kunnen onder omstandigheden ook anderen dan werknemers zijn) wordt dan verboden als de werkgever niet door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is toegelaten voor het ter beschikking van een ander stellen van arbeidskrachten. Ook wordt het voor de inlener verboden om arbeidskrachten in te huren van een niet toegelaten uitlener. 

Voor toelating is vereist dat een uitlener beschikt over een verklaring omtrent het gedrag voor de rechtspersoon. Verder dient een bankgarantie te worden gesteld en vindt een Bibob-toetsing plaats. 

Voor toegelaten uitleners geldt dat zij moeten (blijven) voldoen aan een nog nader vast te stellen normenkader, waarbij de naleving van een aantal wettelijke verplichtingen voorop staat. Jaarlijks moeten uitleners de naleving van dat normenkader laten controleren door private inspectie-instellingen, die daarover rapporteren aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Niet nakoming van het normenkader kan leiden tot schorsing of intrekking van de toelating. Daarnaast zal de Nederlandse Arbeidsinspectie controleren of werkgevers niet in strijd met de geldende voorwaarden arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een ander.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.