verlies van geldigheid van concurrentiebeding na ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder zou zijn gaan drukken

Jaar en kwartaal
2007, 1e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

HR 5 januari 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: AZ2221 

Artikel 7:653 B.W.: concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen.

HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467 (Brabant/Van Uffelen): Schriftelijkheidseis is bijzondere waarborg, dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. Deze waarborg dient ook te gelden bij een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard, dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Concurrentiebeding vervalt dan, indien het niet opnieuw schriftelijk wordt overeengekomen.

HR 5 januari 2007 (AVM): concurrentiebeding verliest zijn geldigheid niet onder alle omstandigheden volledig en moet volledig opnieuw schriftelijk worden overeengekomen, maar alleen voor zover de omstandigheden dit nodig maken met het oog op enerzijds de bescherming van de werknemer tegen het niet weloverwogen aangaan van een concurrentiebeding en anderzijds het te beschermen belang van de werkgever. De rechter moet niet alleen onderzoeken of sprake is van een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding maar ook of, en zo ja op grond waarvan, die wijziging meebrengt dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Daarbij zal de rechter betekenis mogen hechten aan de mate waarin de wijziging te voorzien was toen de werknemer het beding aanvaardde. De enkele vaststelling dat zich een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding heeft voorgedaan is onvoldoende om aan te nemen dat het concurrentiebeding daardoor aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. De rechter moet ook onderzoeken of, en zo ja in hoeverre en in welke mate, die wijziging na een eventuele beëindiging van het dienstverband bij handhaving van het concurrentiebeding een belemmering zal vormen om een nieuwe gelijkwaardige werkkring in loondienst of als zelfstandig ondernemer te vinden.