Vervallen verkorte wachttijd WAO-uitkering

Jaar en kwartaal
2014, 4e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Wetsvoorstel "Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)", nummer 33988


In artikel XXIV van de Verzamelwet SZW 2015 is bepaald dat in de WAO een nieuw artikel 39c wordt opgenomen dat bepaalt dat bij toename van arbeidsongeschiktheid steeds een wachttijd van 104 weken geldt als de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering of op loondoorbetaling tijdens ziekte. De werkgever kan aldus geen WAO-uitkering meer in rekening brengen op het tijdens ziekte door te betalen loon. De verkorte wachttijd van vier weken vervalt als de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte. Beoogd wordt hiermee de uitvoeringslasten van het UWV te verminderen.

Dat de werkgever daardoor het recht op verrekening van de WAO-uitkering met het tijdens ziekte door te betalen loon verliest, vindt de regering aanvaardbaar omdat hiermee wordt bevorderd dat de werkgever de werknemer re-integreert in passende arbeid en omdat het niet wenselijk wordt geacht dat het niet bestaan van recht op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet wordt gecompenseerd met een WAO-uitkering. Werkgevers kunnen aldus geen recht meer doen gelden op artikel 39a WAO (ophoging van de mate van arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaar na de toekenning of herziening van de WAO-uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak). Het recht op toekenning van een WAO-uitkering met een verkorte wachttijd van vier weken binnen vijf jaar na intrekking van de WAO-uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak (artikel 43a WAO) wordt door de wijziging niet aangetast.