Verzamelwet SZW 2019

Jaar en kwartaal
2018, 3e kwartaal
Nummer
13

Bronnen:
  • Voorstel van wet Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), Tweede Kamer 2017-2018, 34977, nummer 2


Algemene termijnenwet van toepassing op vervaltermijnen voor het indienen van verzoeken die afhankelijk zijn van het einde van de arbeidsovereenkomst

In artikel 7:686a lid 4 B.W. zijn vervaltermijnen opgenomen voor het indienen van verzoeken, waarmee procedures bij de kantonrechter aanhangig moeten worden gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze termijnen zijn erg kort (twee of drie maanden) en omdat sprake is van een vervaltermijn, kunnen deze termijnen niet worden gestuit, geschorst of verlengd. Bovendien dient een dergelijk verzoek op grond van artikel 278 lid 1 Rv de gronden te bevatten waarop het verzoek berust. Een werknemer die juridische actie wil nemen tegen zijn ontslag, moet daarom snel handelen om nog ontvankelijk te zijn in zijn verzoek en te voorkomen dat zijn recht vervalt.

Om die werknemer tegemoet te komen wordt de Algemene termijnenwet van toepassing verklaard op die vervaltermijnen, waardoor een termijn die op een zaterdag, zondag of algemene erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot de eerstvolgende reguliere werkdag.

Geen ziekengeld voor (ex-) werknemer die WIA-uitkering te laat indient

In de Verzamelwet SZW 2017 is geregeld dat de periode waarover de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet de Ziektewetuitkering moet betalen, wordt verlengd als zijn ex-werknemer de aanvraag voor een WIA-uitkering te laat indient. Dit in overeenstemming met hetgeen geldt ten aanzien van de loondoorbetaling tijdens ziekte. In aanvulling hierop wordt geregeld dat de (ex-) werknemer geen recht op Ziektewetuitkering heeft, indien de aanvraag voor de WIA-uitkering zonder deugdelijke grond te laat is ingediend. Ook op dit punt wordt de wettelijke regeling derhalve in overeenstemming gebracht met hetgeen geldt ten aanzien van de loondoorbetaling tijdens ziekte.