Verzamelwet SZW-wetgeving 2008

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:

  • Wetsvoorstel nummer 31229: Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) 
Dit wetsvoorstel behelst voornamelijk min of meer technische aanpassingen van diverse wetten. Van belang is wellicht het volgende:
  • correctie van IOAW doordat voor recht op IOAW-uitkering zowel aan wekeneis (artikel 17 WW) als aan jareneis (artikel 42 lid 2 WW) moet zijn voldaan, terwijl nu abusievelijk alleen de wekeneis was vermeld;
  • de samenloop van ouderschapsverlof en zwangerschaps- c.q. bevallingsverlof wordt (op grond van een arrest van het Hof van Justitie EG van 14 april 2005, nummer C-519/03, JAR 2005/102) nu zo geregeld dat het ouderschapsverlof niet wordt ingekort wanneer het wordt onderbroken door een ander verlof zoals zwangerschapsverlof. Daarmee voldoet de Nederlandse wetgeving aan Europese Richtlijn 06/34/EG (PubEG L. 145 van 19 juni 1996);
  • artikel 8 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs wordt aangepast om duidelijk te maken dat de uitzondering op de loonverhoudingsnorm (ingeleende arbeidskrachten moeten hetzelfde loon krijgen als eigen arbeidskrachten) weliswaar een uitzondering kan bestaan op grond van een CAO maar dat dit geen buitenlandse CAO kan zijn;
  • de regel bij toepassing van de loonsanctie (verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wegens het niet voldoen aan re-integratieverplichtingen) dat een te late beslissing van het UWV op de melding van de werkgever dat hij alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan niet ten nadele van de werkgever mag strekken, gaat ook gelden indien het UWV van mening is dat de werkgever nog steeds onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft gepleegd;
  • alsnog korting op WGA-premie over 2007 voor werkgevers die in 2006 al WGA-eigenrisicodrager waren maar niet hebben kunnen profiteren van korting op basispremie in 2007 omdat die alleen gold voor werkgevers die ook in 2007 nog WGA-eigenrisicodrager waren.
De behandeling van het wetsvoorstel is gevorderd het Eindverslag van de Eerste Kamer. Inwerkingtreding per 1 januari 2008 ligt daarom voor de hand.