Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid

Jaar en kwartaal
2012, 3e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Nieuwsbericht belastingdienst d.d. 26 juni 2012

Artikel 34 Invorderingswet bepaalt dat de inlener van arbeidskrachten aansprakelijk is voor de loonbelasting en omzetbelasting die de uitlener moet betalen als een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking met de uitlener door de uitlener aan de inlener ter beschikking is gesteld om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaam te zijn. Bij doorlening is deze inlenersaansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing. Krachtens artikel 60 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen geldt de inlenersaansprakelijkheid ook voor premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen die de uitlener niet heeft afgedragen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet valt onder de inlenersaansprakelijkheid.

Op grond van artikel 34 lid 3 Invorderingswet wordt de inlenersaansprakelijkheid verminderd met het bedrag dat door inlener ten behoeve van voldoening van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies krachtens een overeenkomst met de uitlener is gestort op een bankrekening die door de uitlener wordt gehouden voor betaling van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies (G-rekening). Op grond van lid 6 zijn te dien aanzien nadere regels gesteld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004.

Deze nadere regels houden in dat de Ontvanger op schriftelijk verzoek medewerking verleent aan de totstandkoming van een G-rekening als met de Ontvanger een overeenkomst wordt gesloten conform een bepaald model (artikel 2 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004). Het saldo van de G-rekening is daarbij aan de Ontvanger verpand.

Op grond van de artikelen 6 en 7 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004 gelden eisen aan de factuur, aan betalingen die ten gunste en ten laste van de G-rekening wordt gedaan en aan de administratie van de inlener.

Deblokkering van het saldo van de G-rekening is mogelijk voor het bedrag dat uitgaat boven hetgeen door de rekeninghouder vermoedelijk nog verschuldigd is aan loonbelasting, omzetbelasting en premies sociale verzekeringen (artikel 10 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004).

De in artikel 34 lid 3 Invorderingswet bedoelde vermindering van de aansprakelijkheid vindt niet plaats als de inlener wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de uitlener het op de G-rekening gestorte bedrag niet zou gebruiken voor de betaling van loonbelasting, omzetbelasting of sociale verzekeringspremies (artikel 34 lid 4 Invorderingswet).

De inlenersaansprakelijkheid geldt niet als aannemelijk is dat niet-betaling niet aan de inlener en niet aan de uitlener te wijten is (artikel 34 lid 5 Invorderingswet) of als de werkzaamheden van werknemer ondergeschikt zijn aan een overeenkomst betreffende de koop en verkoop van zaak (artikel 34 lid 6 Invorderingswet).

Sinds 1 juli 2012 is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vrijwaring te krijgen van de inlenersaansprakelijkheid als de uitzendonderneming gecertificeerd is. De uitzendonderneming moet dan voldoen aan de NEN-norm 4400-1 of 4400-2 en moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (zie: www.normeringarbeid.nl). De inlener moet 25% van het bedrag van de factuur storten op een G-rekening. Verder moet de inlener de identiteit van de uitzendkracht kunnen aantonen en kunnen aantonen dat de uitzendkracht voor zover nodig beschikt over een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning. Tenslotte gelden een aantal administratieve voorwaarden ten aanzien van de factuur en het bijhouden van een manurenadministratie van de inlener.

Als de uitzendonderneming wordt geschrapt uit het register van de Stichting Normering Arbeid vervalt de vrijwaringsregeling. Inleners kunnen zich daarop laten attenderen door de Stichting Normering Arbeid door dat aan die Stichting kenbaar te maken en aan te geven voor welke uitzendonderneming(en) men de attendering wenst te ontvangen.

Een vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid kan ook gelden in dien een beursgenoteerde uitzendonderneming bij de belastingdienst zekerheid heeft gesteld voor de betaling van loonheffingen en omzetbelasting, hetgeen moet blijken uit een verklaring van de belastingdienst, en is ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid.

Het voornaamste voordeel van deze regeling lijkt te zijn dat bepaald is welk deel (25%) van de factuur op de G-rekening moet worden gestort om gevrijwaard te zijn van inlenersaansprakelijkheid.