Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Jaar en kwartaal
2012, 3e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters), wetsvoorstel nummer: 33241 d.d. 23 april 2012
Het wetsvoorstel is kort voor het reces door de Tweede Kamer aangenomen. Op dinsdag 25 september a.s. wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer behandeld. Blijkens een bericht in Het Financieele Dagblad van 27 augustus 2012 bestaat onder linkse partijen weerstand tegen de maatregelen die het recht op Ziektewetuitkering beperken. De vraag is daarom of het wetsvoorstel een meerderheid zal halen in de Eerste Kamer. Met name als de partijen die het Kunduz-akkoord hebben gesloten bij de verkiezingen in de Tweede Kamer geen meerderheid halen, dan zou de kans bestaan dat in de Eerste Kamer ook Groen Links tegen het wetsvoorstel zou stemmen, waardoor het niet langer op een meerderheid in de Eerste Kamer zou kunnen rekenen.