Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

Jaar en kwartaal
2013, 3e kwartaal
Nummer
7

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2013

De regering heeft ingestemd met het wetsontwerp "Wet werk en zekerheid” van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat een uitwerking bevat van de afspraken met betrekking tot het ontslagrecht en de WW-uitkering die zijn gemaakt in het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd en zal pas openbaar worden gemaakt zodra het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In een persbericht geeft de minister aan te verwachten dat het wetsvoorstel binnen drie maanden bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

In grote lijnen omvat het wetsvoorstel:

  • Een versterking van de positie van de flexwerker:
o      Niet na drie jaar maar al na twee jaar ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd deze duur overschrijden.·               

  • Herziening van het ontslagrecht:
o      Preventieve toetsing van het ontslag en wettelijke bescherming van werknemers tegen onrechtvaardig ontslag blijven bestaan.
o      Er komt één ontslagroute, zodat werkgevers geen keuze meer kunnen maken tussen de procedure bij het UWV en de procedure bij de kantonrechter waardoor ongerechtvaardigde verschillen tussen werknemers die wel een ontslagvergoeding krijgen en werknemers die geen ontslagvergoeding krijgen verdwijnen. Afhankelijk van de ontslagreden moet de procedure worden gevoerd bij het UWV of bij de kantonrechter.
o      Werknemers, ook flexwerkers, krijgen nadat de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar geduurd heeft bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst recht op een wettelijk genormeerde transitievergoeding, die afhankelijk is van de duur van het dienstverband en die kan worden gebruikt voor scholing.
  • Beperking van de duur van de WW-uitkering:
o      De maximale duur van de publiek gefinancierde WW-uitkering wordt vanaf 2016 geleidelijk teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Voor oudere werknemers wordt een overgangsmaatregel getroffen. Bij CAO kunnen afspraken worden gemaakt over een privaat gefinancierde verlenging van de uitkeringsduur tot 38 maanden.

De herziening van het ontslagrecht en de beperking van de duur van de WW-uitkering moeten op 1 januari 2016 in werking treden. De versterking van de positie van de flexwerkers gaat al op 1 januari 2015 in.

Zie verder de agenda van het vaktechnisch overleg van juni 2013.