Wettelijke vastlegging minimumeisen arbodienstverlening

Jaar en kwartaal
2015, 2e kwartaal
Nummer
3

  Bronnen:Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 april 2015 een concept voor een wetsvoorstel opengesteld voor internetconsultatie, waarin een aantal minimumeisen voor de arbodienst van door de bedrijfsarts wettelijk worden vastgelegd. De wetswijziging moet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts verbeteren.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienstverlener moet in elk geval worden vastgelegd dat de werkgever zich laat ondersteunen bij:

  •  het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie;
  • deskundige begeleiding bij ziekte;
  • het aanbieden van een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • voor zover van toepassing: aanstellingskeuringen.
Daarnaast moeten in het contract garanties worden opgenomen om te bewerkstelligen dat de bedrijfsarts zijn werk kan doen zonder bemoeienis van de werkgever. Het gaat dan om:
  • mogelijkheid van de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken;
  • mogelijkheid voor de werknemer van een second opinion door een andere bedrijfsarts;
  • mogelijkheid voor overleg tussen de bedrijfsarts en de ondernemingsraad of met de belanghebbende werknemers;
  • een duidelijkere rol van de bedrijfsarts bij het opsporen, onderkennen, diagnosticeren, melden en vertalen in een preventieve aanpak van beroepsziekten;
  • het inrichten van een klachtenprocedure.
In het basiscontract moet ook worden opgenomen dat elke werknemer toegang heeft tot de bedrijfsarts.

Om de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts te waarborgen, wordt in de wet vastgelegd dat ze bedrijfsarts bij ziekteverzuim van werknemers uitsluitend een adviserende rol heeft. Voor daarmee moet voorkomen worden dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid voor het aanpakken van ziekteverzuim afschuift op de bedrijfsarts.

De preventiemedewerker, die elke werkgever dient te hebben en die verantwoordelijk is voor maatregelen om uitval wegens gezondheidsklachten op het werk te voorkomen, dient de arbodienst te kunnen adviseren.