Wijziging beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Jaar en kwartaal
2012, 4e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeids-krachten ter beschikking stellen), Staatsblad 2012, nummer 260
  • Besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, Staatsblad 2012, nummer 281  
  • Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097, tot vaststelling van de beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), Staatscourant 29 juni 2012, nummer 12932 
  • Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2012, nr. AV/SDA/2012/15209, tot wijziging Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairsOp 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen in werking getreden.

Sindsdien is het verboden om in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen anders dan door middel van een onderneming of rechtspersoon die in het handelsregister is ingeschreven onder vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Ook het als inlener van arbeidskrachten laten verrichten van arbeid is verboden indien de uitlener niet in het handelsregister is ingeschreven met vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). 

Handelen in strijd met één van deze twee verboden wordt door artikel 16 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs aangemerkt als een strafbaar feit (overtreding).

Overtreding van beide verboden kan door de Arbeidsinspectie worden beboet met een bestuurlijke boete die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld en welke bij herhaling binnen vijf jaar met 100% wordt verhoogd en bij een tweede herhaling binnen vijf jaar met 200%. In de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is de boete gesteld op een bedrag van € 12.000 per overtreding (dat is volgens artikel 4 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs per werknemer). 

Deze beleidsregels worden inmiddels per 1 januari 2012 zo aangepast dat bedrijven die in het handelsregister zijn ingeschreven onder één van de volgende SBI-codes:

  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)

geacht worden geregistreerd te staan als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskracht uitoefent. Oorspronkelijk was daarbij ook de SBI-code "0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw” vermeld, maar dat bleek een vergissing te zijn omdat onder die code geen bedrijven geregistreerd worden die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskracht uitoefenen.

Nieuw is dat bedrijven ook aan hun registratieverplichting kunnen voldoen en geacht worden geregistreerd te staan als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van ar-beidskracht uitoefent, indien het gaat om een bedrijf dat deze activiteit mede uitoefent naast andere activiteiten en zij een specifieke melding aan de Kamer van Koophandel hebben gedaan waaruit blijkt dat zij de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskracht mede uitoefenen. Zij hoeven dan niet onder één van de bovengenoemde SBI-codes geregistreerd te staan.