Wijziging boetebepalingen inlenen arbeidskrachten

Jaar en kwartaal
2014, 1e kwartaal
Nummer
4


Bronnen:

  • Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014 (Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2014, 2014-0000020730, tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Staatscourant 20 februari 2014, nummer 5048)


Op 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen in werking getreden.

Sindsdien is het verboden om in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen anders dan door middel van een onderneming of rechtspersoon die in het handelsregister is ingeschreven onder vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Ook het als inlener van arbeidskrachten laten verrichten van arbeid is verboden indien de uitlener niet in het handelsregister is ingeschreven met vermelding van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als activiteit (artikel 7a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). 

Bedrijven die in het handelsregister zijn ingeschreven onder één van de volgende SBI-codes:
  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)
worden geacht geregistreerd te staan als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent. Bedrijven kunnen ook aan hun registratieverplichting voldoen en worden geacht geregistreerd te staan als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskracht uitoefent, indien het gaat om een bedrijf dat deze activiteit mede uitoefent naast andere activiteiten en zij een specifieke melding aan de Kamer van Koophandel hebben gedaan waaruit blijkt dat zij de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskracht mede uitoefenen. Zij hoeven dan niet onder één van de bovengenoemde SBI-codes geregistreerd te staan.

Handelen in strijd met één van deze twee verboden (dus zowel het uitlenen als het inlenen) wordt door artikel 16 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs aangemerkt als een strafbaar feit (overtreding). Overtreding van beide verboden kan door de Inspectie SZW worden beboet met een bestuurlijke boete die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld en welke bij herhaling binnen vijf jaar met 100% wordt verhoogd en bij een tweede herhaling binnen vijf jaar met 200%. In de Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is de boete gesteld op een bedrag van € 12.000 per overtreding (ingevolge artikel 4 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs per werknemer). 

Thans worden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 nieuwe boeteregels vastgesteld, omdat in de praktijk is gebleken dat onder de oude regelgeving boetes onevenredig hoog uitvielen. Daarom wordt de hoogte van de boete voortaan middels een staffel aan een maximum gebonden (artikel 1 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014):
  • € 12.000 indien minder dan tien arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld;
  • € 24.000 indien tien of meer maar minder dan dertig arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld;
  • € 48.000 indien dertig of meer arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld
Verder is, ter voorkoming van onnodige administratieve lasten, noch door de inlener noch door de uitlener een boete verschuldigd indien het verbod tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zonder registratie in het handelsregister, wordt overtreden door een B.V. die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt, indien de bestuurder samen met zijn echtgenote eigenaar is van 90% of meer van de aandelen van die B.V. (artikel 1 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014).

Indien een onderneming wel in het handelsregister is ingeschreven, maar niet is vermeld dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent, wordt de bestuurlijke boete die opgelegd wordt aan de inlener bij een eerste overtreding met 50% gematigd. In dit geval wordt voortaan ook de boete die wordt opgelegd aan de uitlener met 50% gematigd, mits sprake is van een eerste overtreding in de afgelopen vijf jaar (artikel 4 lid 4 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014).

Bij verminderde verwijtbaarheid wordt de bestuurlijke boete met 50% gematigd (artikel 6 Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014). Indien geen sprake is van verwijtbaarheid wordt geen boete opgelegd.