wijziging ontslagbesluit en wijziging Beleidsregels ontslagtaak CWI

Jaar en kwartaal
2007, 1e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Wijziging Ontslagbesluit, Staatscourant 13 december 2006, nr. 243, blz. 11
  • Wijziging Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI, Staatscourant 27 februari 2007, nr. 41, blz. 32. 
 Wijziging Ontslagbesluit

Wijziging artikel 24 lid 2 WW: versoepeling verwijtbaarheidstoets bij toekenning WW-uitkering. Werknemer is alleen nog verwijtbaar werkloos als sprake is van dringende reden (voor ontslag op staande voet) of als dienstbetrekking op verzoek van de werknemer is geëindigd (zonder dat aan de voortzetting daarvan zodanige bezwaren verbonden waren dat voortzetting van de dienstbetrekking redelijkerwijs niet van hem kan worden gevorderd).

Vervallen verkorte procedure (opzegging wegens bedrijfseconomische omstandigheden; verklaring van geen bezwaar werknemer) met ingang van 1 maart 2007. Verkorte procedure overbodig omdat beëindiging met wederzijds goedvinden mogelijk is.

Wijziging Beleidsregels ontslagtaak CWI


Bij ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen met ingang van 1 maart 2006 selectie van werknemers volgens afspiegelingsbeginsel per categorie uitwisselbare functies. Bij beoordeling van uitwisselbaarheid van functies niet alleen rekening houden met aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden, maar ook met competenties. .

Altijd wederindiensttredingsvoorwaarde verbinden aan ontslagvergunning om verdringing van eigen werknemers door migranten uit Midden- en Oost Europa tegen te gaan. Werkgever mag gedurende 26 weken geen nieuwe werknemer in dienst nemen voor werkzaamheden van de ontslagen werknemer. Uitzondering: werknemer die werkzaam is onder leiding en toezicht van een derde.