Wijziging van verplichte ziekmelding bij UWV

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
1

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26 februari 2008, nummer 08/-23
  • Voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces, Kamerstuk 2007-2008, nr. 31357 
 Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het proces tot melding van de ziekte van een werknemer wordt verbeterd.

Nu moet een werkgever na dertien weken en één dag bij het UWV aangifte doen van arbeidsongeschiktheid van de werknemer (artikel 38 lid 1 ZW). Voor eigenrisicodragers geldt een termijn van acht maanden (artikel 75d WAO en artikel 85 WIA). Als de aangifte te laat wordt gedaan, wordt de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte verlengd met de periode waarin de werkgever te laat is met de ziekmelding (artikel 7:629 lid 11 onder a B.W.). Ook is de werkgever verplicht tot hersteldmelding binnen 28 dagen (artikel 38 lid 3 ZW). Als de werkgever dat niet doet kan het UWV een bestuurlijke boete opleggen van € 454.

Het wetsvoorstel behelst dat de ziekmelding bij het UWV uiterlijk na 42 weken en één dag dient plaats te vinden. De loonsanctie wordt vervangen door een bestuurlijke boete, op te leggen door het UWV, van € 454. De hersteldmelding vervalt in zijn geheel.

Het UWV gebruikt de ziekmelding om na 44 weken aan werkgevers en werknemers een alerteringsbrief te sturen waarin zij op hun re-integratieverplichtingen worden gewezen, en dan met name op de eerstejaars evaluatie. Door de ziekmelding pas twee weken tevoren te laten doen wordt voorkomen dat veel ziekmeldingen worden gedaan die uiteindelijk toch niet tot verzending van alerteringsbrieven leiden omdat de werknemer voordien al hersteld is. Ook vervalt de noodzaak voor hersteldmelding, omdat het aantal alerteringsbrieven dat wordt verzonden aan werknemers die al weer hersteld zijn erg klein zal zijn.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 juli 2008. De ziekmelding na 42 weken gaat in dat geval gelden voor werknemers die op of na 1 april 2008 ziek zijn geworden.