Wijziging ziekmeldingsprocedure UWV

Jaar en kwartaal
2008, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Wet van 11 september 2008, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces (Staatsblad 2008, 414)
  • Besluit van 8 oktober 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn ver plichtingen in dit proces (Staatsblad 2008, 415) 
 Werkgevers hoeven hun zieke werknemer voortaan pas in de 42e week bij het UWV ziek te melden. Nu nu moet dat al in de 13e week gebeuren, behalve voor  werkgevers die eigenrisicodrager zijn, voor wie nu een termijn van acht maanden geldt.  

Het UWV gebruikt de wetenschap dat een werknemer ziek is op dit moment alleen nog om na 44 weken aan werkgever en werknemer een brief te sturen waarin zij nog eens op hun re-integratieverplichtingen worden gewezen. Doordat de ziekmelding nu pas twee weken tevoren gedaan is, is het aantal werknemers dat in die twee weken herstelt zo klein dat het niet meer zo belangrijk is te weten wie van de na 42 weken ziek gemelde werknemers, na 44 weken nog steeds ziek is. De nu nog wettelijk verplichte melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding) kan daarom komen te vervallen. 

Ook wordt iets gedaan aan de draconische sanctie die nu gesteld is op het niet tijdig doen van de ziekmelding. Nu wordt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte verlengd met de periode waarin de melding te laat is gedaan. Omdat meestal pas anderhalf jaar later wordt ontdekt dat geen ziekmelding gedaan is (het UWV krijgt dan een aanvraag voor een WIA-uitkering en merkt dan pas dat de werknemer na dertien weken ziek gemeld had moeten worden) kwam deze sanctie neer op anderhalf jaar 70% van het loon. De reden voor deze strenge sanctie bestond al lang niet meer. De gedachte daarachter was ooit dat het UWV moest weten wie er ziek was omdat het UWV dan zelf re-integratie-inspanningen kon doen als de werkgever dat zelf niet deed. Inmiddels is het al lang zo dat het UWV die re-integratie-inspanningen toch niet zelf gaat doen, maar de werkgever verplicht juist om die reden (70% van) het loon nog langer door te betalen. De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij het achterwege blijven van de ziekmelding wordt nu vervangen door de verplichting een boete te betalen van maximaal € 454.

De wetswijziging is op 1 november 2008 in werking getreden en en geldt voor alle werknemers die op die dag nog niet dertien weken ziek waren. De oude wet blijft dus gelden voor werknemer die vóór 1 augustus 2008 ziek is geworden. De oude sanctie vervalt voor werknemers waarvan het einde van de wachttijd op of na 1 november 2008 valt.