Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  •  Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26 februari 2008, nummer 08/-25
  • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen), Kamerstuk 2007-2008, nr. 31366 
 Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt geregeld dat vrouwelijke zelfstandigen een wettelijk recht krijgen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (Zelfstandig en Zwanger-regeling).  Dat recht gaat behalve voor vrouwelijke zelfstandigen gelden voor meewerkende echtgenoten, beroepsbeoefenaren zonder arbeidsovereenkomsten directeuren-grootaandeelhouders.

Met deze regeling wordt terug gekomen op de afschaffing van deze uitkering per 1 augustus 2004 toen de toegang tot de WAZ werd afgesloten. Hoewel de rechtbank Den Haag op 25 juli 2007 heeft geoordeeld dat de Staat niet op grond van internationaalrechtelijke bepalingen verlicht is een publiekrechtelijke zwangerschaps- en bevallingsregeling in stand te houden, heeft de regering daar toch voor gekozen vanwege de bescherming van de gezondheid van moeder en kind, aangezien vrouwelijke zelfstandigen anders wellicht te zeer geneigd zouden zijn om te lang door te werken of te snel weer te beginnen met werken. Maar 45% van de zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering, terwijl een verzekering voor inkomensderving door zwangerschap en bevalling niet los verkrijgbaar is maar alleen als aanvulling op een private arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bovendien hanteren veel verzekeraars een wachttijd van twee jaar.

De uitkering duurt 16 weken. Net als bij werkneemsters loopt de uitkering vanaf zes weken tot de vermoedelijke datum van bevalling tot tien weken na de daadwerkelijke datum van bevalling en kan de vrouwelijke zelfstandige, mits niet ziek, de looptijd maximaal twee weken naar achteren schuiven.

Voor vrouwelijke zelfstandigen die in het voorafgaande boekjaar 1.225 uur hebben gewerkt is de uitkering gelijk aan 100% van het minimumloon. Voor vrouwelijke zelfstandigen die minder uren gewerkt hebben wordt de uitkering gerelateerd aan de gederfde winst c.q. het gederfde inkomen.

De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. De financiële middelen voor de regeling worden door het Rijk in het Arbeidsongeschiktheidsfonds gestort.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de aanmeldtermijn voor de vrijwillige verzekering van ZW, WW, WAO en WIA wordt verlengd van vier naar dertien weken, te rekenen vanaf het tijdstip van beëindiging van de verplichte verzekering.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 juli 2008. De wet zal gelden voor vrouwelijke zelfstandigen die op of na de datum van inwerkingtreden van de wet bevallen.