Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (actuele stand van zaken)

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen), Kamerstuk 2007-2008, nr. 31366
  • Wet van 29 mei 2008, Staatsblad 2008, nummer 192 
 Het wetsvoorstel is op 27 mei 2008 door de Eerste Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel zou in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, waarbij 1 juli 2008 gold als de beoogde datum van inwerkingtreding. In de Tweede Kamer is aangedrongen op eerdere inwerkingtreding om te voorkomen dat zwangere vrouwen kunstmatig zouden proberen de bevalling tot na die datum uit te stellen. De regering heeft toe toegezegd te zullen streven naar inwerkingtreding "zo mogelijk” per 1 mei 2008. Door aanneming van een amendement treedt het wetsvoorstel nu in werking op de dag na publicatie in het Staatsblad. Deze publicatie heeft op 3 juni 2008 plaatsgevonden zodat het wetsvoorstel op 4 juni 2008 in werking treedt.

De uitkering duurt 16 weken. Net als bij werkneemsters loopt de uitkering vanaf zes weken tot de vermoedelijke datum van bevalling tot tien weken na de daadwerkelijke datum van bevalling en kan de vrouwelijke zelfstandige, mits niet ziek, de looptijd maximaal twee weken naar achteren schuiven.

Voor vrouwelijke zelfstandigen die in het voorafgaande boekjaar 1.225 uur hebben gewerkt is de uitkering gelijk aan 100% van het minimumloon. Voor vrouwelijke zelfstandigen die minder uren gewerkt hebben, wordt de uitkering gerelateerd aan de gederfde winst c.q. het gederfde inkomen.

De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. De financiële middelen voor de regeling worden door het Rijk in het Arbeidsongeschiktheidsfonds gestort.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de aanmeldtermijn voor de vrijwillige verzekering van ZW, WW, WAO en WIA wordt verlengd van vier naar dertien weken, te rekenen vanaf het tijdstip van beëindiging van de verplichte verzekering.